Vés al contingut

Què avaluarem en la teva exposició oral

gener 12, 2014

a) Què avaluarem?

– El treball durant la realització, el treball escrit i la presentació oral.
– Ítems que s’avaluaran en la teva exposició oral:

Exposició oral compartida
Registre del llenguatge (nivell)
Ortografia
Ordre i coherència en l’exposició
Contingut
Grau d’aprofundiment del tema
Capacitat de síntesi (saber arribar a conclusions)
Composició i funcionament de la pàgina web, funcionament d’altres suports digitals o presentació del treball escrit (depèn del tipus de presentació escollida)
Fonts d’informació i bibliografia utilitzada.

b) La qualificació final, és individual, caldrà que contempli la capacitat d’autonomia per gestionar la pròpia feina, així com l’actitud de cooperació i responsabilitat en el treball en grup.

c) La nota final s’obtindrà per un conjunt d’activitats segons els següents percentatges:

– Treball a l’aula 50%
– Presentació escrita i exposició oral 30%
– Actitud 20%


d) El projecte de recerca tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Temporització 2014-2015

Desembre 8, 2013

a)      Presentació del treball de recerca per part del professorat. (2h) 9  desembre

b)      Confecció de grups de treball. Tria de tema i plantejament d’objectius. Avantprojecte (3h) 15 i 16 desembre 

c)       Desenvolupament del treball de recerca. (18h) Del 22 de desembre al 17 de febrer

d)      Editar el teu treball a presentar (3h) Del 24 i 2 de març

e)       Presentar el treball enquadernat ( 2 còpies ) 3 de març

f)      Prepara i/o assajar la presentació (3h)  9 i 10 de març

g)        Presentar oralment el treball de recerca per a ser avaluat. (4h)  13 de març

Protegit: Calendari

gener 18, 2011

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Projectes d’enguany

Desembre 13, 2010

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Presentació

Desembre 2, 2010

Què és un projecte de recerca?

febrer 26, 2009
 Normativa
En el 4t curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
 
Què és un projecte de recerca?
– És una petita investigació sobre un tema.
– Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
– Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
– Es presenta per escrit (paper, digital,…) i oralment.
– S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.
– El projecte de recerca tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Com es fa un treball de recerca

febrer 26, 2009

Escull el Tema
Escull un àmbit genèric d’estudi
Temes d’investigació
Tipus d’investigació
Comença la Recerca
Índex provisional
Calendari
Bibliografia
Llegeix
Observa
Treu Conclusions
Internet
Escriu el Treball
Com redactar?
Parts del treball
Citacions i notes a peu de pàgina
Referències bibliogràfiques
Criteris gràfics
Prepara l’exposició
Prepara-la
Exposa

Escull un tema

febrer 26, 2009
Escull un àmbit genèric d’estudi

 
Per escollir convenientment el teu tema de recerca, et proposem que segueixis aquests passos:
primerament, i pensant en allò que estàs estudiant, quins estudis vols fer després i què t’agrada més estudiar: escull un àmbit genèric d’estudi (Química, Història,Tecnologia…).

Temes d’investigació


Dins d’aquest àmbit d’estudi t’has de proposar uns temes d’investigació. Fes cas d’aquests consells:
– Has de ser molt concret.
– Has de ser realista: escull un tema que tinguis a l’abast (temps, idiomes, pressupost…) i del que ja tinguis algun coneixement.
– Has de ser idealista: escull un tema que t’agradi, que t’interessi.

Hipòtesi


Un treball de recerca consisteix en respondre a una qüestió: qui, què, quan, com, perquè… Converteix, doncs, el tema plantejat en una hipòtesi.
Algunes hipòtesis poden ser:
– Si una cosa va existir, existeix o deu existir: HI HA VIDA A MART?; bé, aquest és una mica llunyà; millor seria aquest: INFLUEIX LA VIOLÈNCIA DE LA TV EN EL COMPORTAMENT DELS NENS?
– Què es una cosa, o què deu ser; aquí es tracta de donar una definició ben precisa: QUÈ ÉS EL TESTAMENT VITAL?
– Perquè un cosa és així: PERQUÈ ES PRODUEIX ACTUALMENT LA IMMIGRACIÓ CAP A EUROPA?
– Com és una cosa, o com deu ser: COM DEU CREAR-SE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES?
– Quant és una cosa, o quant deu ser: QUANT DUREN ELS SOMNIS?
– Quina relació hi ha entre dues coses, o quina relació deu haver-hi: COMPARACIÓ ENTRE EL CONEIXEMENT DE LES MATEMÀTIQUES EN ELS JOVES DE 16 ANYS D’ARA I DE FA VINT ANYS.
Converteix doncs, el teu tema en hipòtesi!

Tipus d’investigació


Ara has d’identificar el tipus d’investigació que es requereix per cadascuna de les hipòtesis platejades: bibliogràfica o experimental.
Has de tenir en compte que sempre hi deu haver una part d’investigació bibliogràfica, i que la part experimental exigeix freqüentment una anàlisi estadística de les dades per verificar o no la hipòtesi.

Són al teu abast?
Abans ja t’has preguntat si són temes al teu abast. Però ara has de començar a acostar-te al tema llegint una mica, preguntant, pensant en la realització del treball. Amb aquesta reflexió replanteja’t les teves hipòtesis. Potser no hauràs d’abandonar-les, sinó només modificar-les una mica.

Cerca d’informació

febrer 26, 2009
Comença la recerca
Index
Un recurs molt útil per començar el treball és l’elaboració d’un índex provisional del treball. És evident que aquest índex es modificarà, i segurament molt, però t’ajudarà a ordenar les idees.
Això suposa pensar molt bé l’estructura del treball. Com? Sempre a partir de la teva hipòtesi: els diferents capítols han d’anar ordenats a respondre pregunta inicial. Sinó, sobren.
– El treball deu començar amb una introducció, on presentes el treball.
– En un primer capítol convé fer un estat de la qüestió: què se sap d’aquest tema, precisions terminològiques, etc.
– Després vindrà el resultat de la teva investigació bibliogràfica, i a continuació, si s’escau, de l’experimental.
– La conclusió serà el moment de respondre a la qüestió plantejada des d’un bon començament.
– Després vindran la bibliografia i, si s’escauen, els apèndixs.
Calendari
Un cop dissenyada l’estructura del treball, sempre susceptible de modificació, és necessari que estableixis un calendari de treball, adaptant-te evidentment a l’establert pel teu centre d’estudis. En aquest calendari has de tenir presents aquests elements:
– Recerca bibliogràfica
– Lectura bibliografia
– Activitats secundàries: enquestes, entrevistes, visites, etc.
– Experiment principal
– Reunions amb el tutor
– Redacció del treball
– Preparació de l’exposició oral
Bibliografia
– La teva recerca bibliogràfica ha de començar buscant les fonts primàries, aquelles que tracten directament el teu tema: si estudies El senyor dels anells has de trobar les edicions de l’obra de Tolkien, preferiblement en llengua original i, si existeix, una edició crítica –aquella que reprodueix amb la màxima exactitud possible el text original, tot justificant el perquè-.
– Després hauràs de trobar les fonts secundàries, aquelles que estudien les fonts primàries; en l’exemple anterior: llibres i articles sobre El senyor dels anells.
– Com les trobaràs? Primer pots buscar en repertoris bibliogràfics i en revistes bibliogràfiques sobre el teu àmbit d’estudi. Els tens sobre tot a les biblioteques, i alguns a internet.
Després has de buscar en les bibliografies dels llibres que vagis trobant.
Consulta també els catàlegs temàtics de las biblioteques. Ara pots fer-lo amb moltes mitjançant internet.
I així aniràs construint la teva bibliografia. Et suggerim que facis servir aquesta base de dades per recollir les dades de totes les obres i articles que trobis.
Observa
Si inclous una part experimental, aquesta deu començar amb una bona observació, que et proporcioni un conjunt de dades que puguis després analitzar.
La recollida de dades es pot fer de moltes maneres:
1. OBSERVACIÓ DIRECTA:
Has de saber utilitzar el medis d’observació adients (per mesurar el soroll, enregistrar un so, etc.)
I has de preparar uns fulls de registre per anotar de manera ràpida i clara les dades observades, de forma que puguis després analitzar-les tranquil·lament.
2. ENQUESTES:
– Una enquesta és un seguit de preguntes formulades a diverses persones.
– Les preguntes poden ser tancades (sí o no) o obertes (molt difícils de quantificar, són més pròpies d’una entrevista).
– Les preguntes poden ser sobre fets (quan va néixer?) o d’opinió (està d’acord amb la intervenció militar a Iraq?).
– Les preguntes han ser molt clares.
– S’han d’evitar les preguntes indiscretes i les que condicionen la resposta (deveu estar contra la pena de mort, oi?).
– S’ha de preservar l’anonimat dels enquestats.
– L’enquesta requereix haver seleccionat una mostra suficientment representativa de població, bé triada segons certes característiques (homes, dones, joves, estudiants, etc.), bé a l’atzar.
3. ENTREVISTES:
Una entrevista és un seguit de preguntes, principalment obertes, formulades a una persona.
S’ha de preparar bé, però sabent que durant l’entrevista es poden afegir preguntes improvisades a partir del desenvolupament de la conversa.
Convé realitzar l’entrevista sense interrupcions, deixant temps per respondre, sense discutir amb l’entrevistat, ni sotmetent-lo a un interrogatori.
L’entrevista s’ha d’enregistrar correctament (no oblidis comprovar que funcioni bé el magnetòfon)
Quan transcriguis l’entrevista no pots modificar el que ha dit l’entrevistat; convé llavors que li facis arribar el text perquè el revisi.
4. EXPERIMENTS:
Si l’observació directa no és suficient, pots recórrer a un experiment. Això vol dir crear una situació artificial, planificant unes proves per poder influir sobre determinades variables, i observar a continuació els resultats.
Un experiment permet controlar molt més els fets què un vol observar, però també pot restar espontaneïtat.
I si en l’observació directa eren importants els mitjans, aquí encara més: un experiment requereix fer servir uns instruments molt precisos, perquè això és precisament el que caracteritza l’experimentació.
Treu Conclusions
Tant la investigació bibliogràfica com la investigació experimental no són suficients sense una interpretació intel·ligent dels seus resultats. Pensa només en els percentatges d’unes eleccions i com els interpreten els diversos partits.
Per interpretar els diferents resultats has de recordar contínuament la pregunta inicial, la teva hipòtesi, i tractar de respondre.
Si has fet servir experiment amb valors quantitatius, hauràs d’utilitzar l’estadística per relacionar matemàticament aquests resultats, trobant la moda, mitjana, desviació típica, etc. Però aquestes dades estadístiques també les hauràs d’interpretar intel•ligentment.
Sí, però… De vegades podràs respondre sí. De vegades podràs respondre no. Però moltes vegades hauràs de precisar: sí, aquesta és la causa normal d’aquesta conducta, però en determinades condicions pot ser aquesta altra…
Això implica ser molt honrat en la teva conclusió. Si veus que tens certesa d’una cosa, afirma-la amb rotunditat. Si veus que és probable, manifesta quina probabilitat té. Si penses que potser és així, però que és possible el contrari, digues-ho amb franquesa. I si et quedes amb al dubte i no saps quina és la resposta a la teva hipòtesi, millor que busquis una altra.
La teva conclusió l’has de redactar molt bé. Els que llegeixin el teu treball han de saber clarament a on has arribat. I això ho faràs a la part del treball anomenat conclusió, és clar.

Escriu el treball

febrer 26, 2009

Com redactar el treball
¿Et costa trencar el gel, i començar a escriure? Ara et donarem alguns consells sobre com redactar el treball de recerca:
-Pensa a qui va destinat: no al teu tutor, ni als membres del tribunal, sinó a tot aquell que pugui estar interessat en el tema.
-Has d’utilitzar un vocabulari tècnic i precís. Evita els recursos literaris (no escrius una novel•la) i els mots buits o massa genèrics.
-Fes servir un to neutre: el que importen són les idees que exposes, no la teva autobiografia.
-La lectura no ha de ser pesada: frases i paràgrafs breus, evita les digressions (inclusió de discursos sobre temes paral·lels per a després tornar al fil expositiu), les repeticions innecessàries…
-Cal comprovar l’ortografia, la morfologia i la sintaxi.
-I torna a llegir tranquil·lament tot el que has escrit. Segur que trobes algun error.

Parts del treball
Qualsevol treball d’aquest tipus es pot dividir en set parts clarament diferenciables: la portada, l’índex, la introducció, el cos del treball, la conclusió, la bibliografia i els annexos.
Portada
La coberta ha de ser sòbria.
S’han d’indicar aquestes coses:
– tipus de treball: Treball de recerca
– títol (molt destacat)
– subtítol (si s’escau, en lletra més petita que el títol)
– autor
– tutor/a: Dirigit per…
– curs i grup
– centre
– població i data
La coberta no es té en consideració per a la numeració de les pàgines.
Full en blanc:
A continuació es pot fer servir un full en blanc, o amb una cita, sempre que sigui molt representativa del sentit del treball.
Aquesta pàgina ja compta en la paginació, però el numero 1 no es posa.
Índex
L’índex es pot posar al començament del treball o al final.
Ha d’incloure tots els capítols, apartats i subapartats, que apareixeran amb la mateixa tipografia que en el cos del treball.
Introducció
És molt important fer-la bé: pensa que és la primera cosa que llegiran del teu treball.
La introducció serveix per presentar la teva investigació: perquè vas escollir el tema, quina és la hipòtesi, com has plantejat la recerca (metodologia), parts del treball i, si s’escau, agraïments.
De cap manera has de mostrar la resposta a la hipòtesi, és com si al començament d’una pel·lícula de suspens diguessis qui és l’assassí.
Cos del treball
El cos del treball s’ha d’estructurar en capítols, apartats i subapartats. Has de pensar molt bé aquesta estructura: ha de ser lògica, pedagògica i clara. És aconsellable titular els apartats amb negreta i majúscula, els subapartats amb negreta i minúscula.
Ja et suggeria abans que comencessis amb un primer capítol dedicat a l’ESTAT DE LA QÜESTIÓ: què se sap d’aquest tema, precisions terminològiques, etc.
Un segon capítol podria ser el resultat de la teva investigació BIBLIOGRÀFICA, i en tercer, si s’escau, de l’EXPERIMENTAL. Però reconec que això és molt genèric, i que dependrà molt de la naturalesa del teu treball.
Has d’obrir nova pàgina només quan comencis un capítol, no quan comencis un apartat o subapartat.
Conclusió
-El lector del teu treball probablement comenci amb la introducció i després passi a la conclusió. -Ha de quedar, doncs, molt clara quina és la resposta que dones a la hipòtesi plantejada en un primer moment.
-També pots aprofitar per fer un resum del treball, però pensa que la conclusió no és principalment un resum sinó una resposta.
-I convé que acabis amb una valoració del treball: importància de la conclusió a la que has arribat, portes que se t’obren a noves investigacions, etc.
-La conclusió, com la introducció, no es numera.
Valoració
La Valoració. En aquest apartat hauràs de valorar la importància del teu treball, les coses apreses, els aprenentatges, si t’has sentit a gust, les noves expectatives que se’t poden obrir a partir d’aquesta recerca …
Bibliografia
-Després de la conclusió ve la bibliografia.
-Es pot dividir en: repertoris bibliogràfics, fonts primàries i fonts secundàries.
-Ha d’estar ordenada alfabèticament pels cognoms dels autors.
-S’ha d’evitar citar obres que no tenen res a veure amb el treball, o aquelles que no hagis consultat.

Annexos
Tot allò que per la seva extensió no hagis pogut incloure en el cos del treball, perquè hauria fet la seva lectura molt feixuga, ho pots posar en annexos o apèndixs: qüestionari d’una enquesta, reproducció íntegra d’una entrevista, text complet d’un document estudiat, quadre cronològic, construcció d’una maqueta, un model, il·lustracions, etc.